IMSP SCR „Timofei Moșneaga” angajează asistenți medicali

29.06.18

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante de

Asistenți medicali

Aptitudini şi abilităţi: 

capacitati de coordonare, spirit de observatie si analiza, tact si atentie in munca cu oamenii, adaptabilitate, rezistenta la efort si stress, tendinta spre dezvoltare profesionala continua, reactie rapida la diferite situatii profesionale, organizare si coordonare a activitatilor, primirea rapida a deciziilor competenta profesionala , orientare catre performanta si rezultate atat individuale cat si la nivel de echipa.

Scopul:

Asigurarea tratamentului pacienţilor spitalizaţi în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent cu respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor.

Cerințe generale:

 • dețin cetățenia Republicii Moldova
 • dețin cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • titular a unei diplome de studii medii speciale, eliberate conform legislaţiei Republicii,
 • experienţă de lucru în domeniu (constituie un avantaj)
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • perfecționări curente în domeniul de specialitate (preferențial)
 • cunoașterea limbii române, ruse (scris, vorbit)
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Bibliografie de referință pentru toate categoriile de asistenți medicali:

 • Cunoaşterea și aplicarea corectă a Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legii Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, ordinului Ministerului Sănătăţii al RM nr. 71 din 05.03.1999 “Cu privire la păstrarea, evidenţa şi eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante, toxice şi psihotrope”, ordinului Ministerului Sănătăţii al RM nr. 235 din 09.06.2008 “Despre implementarea în practica medicală a Standardelor de diagnostic şi tratament”, Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, Standardului de ramură 42.21.2-85 “Sterilizarea şi dezinfectarea articolelor medicale. Metode, mijloace, regimuri, Codului de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic aprobat prin GH nr. 192 din data 24/03/2017.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțămînt privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 23 iulie 2018.


I. Asistenți medical anestezie și reanimare – 32

Programul zilnic de lucru – 6,5 ore, saptaminal – 32,5 de ore, sau în servicii de noapte și/sau în servicii cu 24 ore, conform programului de muncă aprobat.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Asigurarea tratamentului pacienţilor spitalizaţi în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent cu respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor.
 • Participă sub îndrumarea medicului ATI la pregătirea bolnavului pentru anestezie;
 • Verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI;
 • Supraveghează bolnavul şi administrează după indicaţii şi sub supravegherea medicului, tratamentul intraoperator;
 • Urmăreşte evoluţia postoperatorie
 • Îndeplinirea corectă şi la timp a tuturor prescripţiilor medicale (distribuirea şi administrarea medicamentelor, măsurarea temperaturii, recoltarea materialului pentru cercetările de laborator, etc).
 • Supravegherea bolnavilor şi comunicarea medicului despre indicii hemodinamici, puls, temperatură, T.A, frecvenţa respiraţiei, starea plăgii postoperatorii, balansul lichidului primit şi eliminat prin alimentaţie, perfuzii, drenuri.
 • Cunoaste functionarea si foloseşte în mod curent defibrilatorul semiautomat pentru monitorizarea pacientului.
 • Asistarea medicului la puncţia şi catetizarea vaselor magistrale.
 • Prelucrarea, dezinfectarea şi sterilizarea instrumentarului şi aparatajului medical.
 • Respectarea regulilor de internare a bolnavilor, controlul stării lor sanitare.
 • Cunoasterea calculatorului (nivel mediu sau avansat).
 • Completarea trusei de prim ajutor cu medicamentele necesare.
 • Colectarea deşeurilor medicale şi dezinfectarea lor.
 • Alte sarcini și responsabilități specificate în atribuțiile de funcție.

II. Asistenți medical profil terapeutic – 18

Scoul general a funcției:

Asistarea medicului la efectuarea manipulaţiilor, programarea pacienţilor pentru investigaţii, administrarea tratamentelor, intervenţii în situaţii de urgenţă, monitorizarea stării pacientului, completarea documentelor de evidenţă a medicamentelor, prevenirea creării focarelor de infecţie, sterilizarea instrumentelor şi a materialelor consumabile, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare generale la locul de muncă, precum şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării tratamentelor şi recoltărilor.

Programul zilnic de lucru - 7 ore/zilnic și/sau în servicii de noapte sau 24 ore.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Asigurarea tratamentului pacienţilor spitalizaţi în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent cu respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor.
 • Îndeplinirea corectă şi la timp a tuturor prescripţiilor medicale (distribuirea şi administrarea medicamentelor, măsurarea temperaturii, recoltarea materialului pentru cercetările de laborator, etc).
 • Supravegherea bolnavilor gravi şi comunicarea medicului despre indicii hemodinamici, puls, temperatură, T.A, frecvenţa respiraţiei, starea plăgii postoperatorii, balansul lichidului primit şi eliminat prin alimentaţie, perfuzii, drenuri.
 • Respectarea regulilor de internare a bolnavilor, controlul stării lor sanitare, familiarizarea pacienţilor cu regulile interne ale spitalului şi secţiei.
 • Primirea medicamentelor, preparatelor antiseptice şi dezinfectante de la asistenta medicală superioara şi păstrarea lor conform normelor farmaceutice.
 • Organizarea corectă a lucrului în sala de tratamente, ţinînd cont de curăţenia preventivă, curentă, finală şi generală.
 • Respectarea regimului sanitar-antiepidemic în sala de tratamente (controlul bacteriologic), colectarea, prelucrarea şi dezinfecţia deşeurilor medicale.
 • Evidenţa în registre speciale a curăţeniei generale, evidenţa orelor de lucru a lămpii bactericide, înregistrarea accidentelor în caiet.
 • Completarea la timp a necesarului pentru sala de tratamente.
 • Evidenţa utilajului medical, aparatajului, instrumentelor, medicamentelor, este responsabilă de starea tehnică a aparatajului şi instrumentarului din sala de tratamente, de păstrarea materialelor sterile, seringilor, medicamentelor.

III. Asistenți medicali în blocul de operații – 20

Programul zilnic de lucru - 7 ore. Programul săptamînal de lucru - 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Face pregătirea preoperatorie a pacientului si identifică problemele de îngrijire postoperatorii imediate, monitorizează funcţiile vitale, stabileşte priorităţile, elaborează si implementează planul de îngrijire, evaluează rezultatele obţinute si le înregistrează in dosarul de îngrijire.
 • Ajuta echipa operatorie in pregătirea preoperatorie si intraoperatorie. Urmăreşte desfăşurarea actului operator, si asigura materialele necesare intervenţiei.
 • Pregăteşte echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor.
 • Verifica aparatura si cunoaşte toate instrucţiunile de funcţionare a acesteia. Sesizează orice defecţiune apărută si ia masuri urgente in vederea remedierii.
 • Organizează transportul postoperator la salon si supraveghează starea acestuia pe timpul transportului.
 • Respectă normele de pregătire şi sterilizare a materialului de pansament, transportarea corectă la/ şi după sterilizare.
 • Organizează corect lucrul în sala de operaţie, ţinînd cont de curăţenia preventivă, curentă, finală şi generală. Marcarea utilajului folosit pentru curăţenie în sala de operaţii.
 • Execută recoltarea materialului histologic, transmiterea în secţia morfopatologie şi înregistrarea în registrul de evidenţă a preparatelor histologice şi mirobiologice.
 • Cunoaște și execută gestionarea corectă a deşeurilor medicale şi menagere conform ordinelor în vigoare şi regulamentului intern al instituţiei.
 • Asigură respectarea normelor de prelucrare, dezinfecţie şi sterilizare a instrumentarului chirurgical medical.
 • Asigură evidenţa în registre prevăzute pentru sterilizare a instrumentarului chirurgical,casoletelor cu material de pansament şi cîmpuri chirurgicale prin metoda autoclavării,sterilizării în pupinel şi metoda chimică-F-257/e;F-501/e - funcţionarea orelor de lucru a lămpilor bactericide;F-502/e – curăţenia generală,F-503/e-produsele biodistructive,a preparatelor histologice şi microbiologice,funcţionării psihrometrului din încăperi şi a termometrului din frigider.
 • Duce evidenţa zilnică a înregistrării pacienţilor în sala de operaţii în registru F-008/e.
 • Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul auxiliar in cadrul blocului operator.
 • Alte responsabilități conform atribuțiilor de funcție aprobate în cadrul IMSP SCR

IV. Asistenți medicali profil chirurgical – 20

Programul zilnic de lucru - 7 ore. Programul săptamînal de lucru - 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute sau în servicii cu 24 ore conform programului de muncă aprobat.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie de situatie), verifica toaleta personala, tinuta de spital si il repartizeaza in salon, după informarea prealabila asupra structurii secţiei (orientare spaţiu), drepturilor si obligaţiilor ce-i revin ca pacient.
 • Asigurarea tratamentului pacienţilor spitalizaţi în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent cu respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor.
 • Îndeplinirea corectă şi la timp a tuturor prescripţiilor medicale (distribuirea şi administrarea medicamentelor, măsurarea temperaturii, recoltarea materialului pentru cercetările de laborator, etc).
 • Supravegherea bolnavilor gravi şi comunicarea medicului despre indicii hemodinamici, puls, temperatură, T.A, frecvenţa respiraţiei, starea plăgii postoperatorii, balansul lichidului primit şi eliminat prin alimentaţie, perfuzii, drenuri.
 • Acorda prim ajutor in situatii de urgenta (conform protocoalelor) si anunta medicul.
 • Observa simptomele si starea pacientului, le inregistreaza in fisa de ingrijiri (semneaza) si informeaza medicul.