IMSP SCR „Timofei Moșneaga” angajează șefi secții

14.06.18

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Șef Secție anesteziologie – 1
 • Șef secție chirurgie hepatobiliopancreatică - 1

Scopul funcţiei: organizarea activităţii secţiei în conformitate cu cerinţele contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate a instituţiei.

Cerințe generale

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • Titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern,
 • Nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege
 • Categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Grad științific (preferențial)
 • Cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • Cunoștințe de utilizare PC;
 • Recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • Organizează şi răspunde de activitatea secţiei, a colaboratorilor din subordine, monitorizează activitatea asistentei medicale superioare din secţie.
 • Monitorizează si evaluează activitatea medicală desfasurată in secţie, intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului angajat in sectie si le comunica conducerii spitalului
 • Propune stimulări sau sancțiuni discipinare,
 • Coordoneaza si indruma activitatea medicilor rezidenti.
 • Informează sistematic medicii despre stocurile de medicamente din farmacie, medicamentele noi, incompatibilităţi şi interacţiuni medicamentoase, cazurile de încălcare a regulilor de prescriere şi administrare a medicamentelor precum şi conlucrarea cu tot personalul medical vizînd consumul raţional al medicamentelor;
 • Controleaza si raspunde de intocmirea corecta a documentelor medicale inclusiv din sistemul SIAMMS, statistice, completa a foilor de observatie clinica, stabileste momentul externarii bolnavilor
 • Efecuează controlul calităţii procesului curativ-diagnostic îndeplinit. Vizitarea zilnică a pacienţilor spitalizaţi.
 • Implementează și coordonează activitatea de asigurare cu produse farmaceutice și parafarmaceutice secția. Anual evaluează necesarul de medicamente pentru anul viitor, conform sortimentului solicitat.
 • Participă la inventarierea anuală a medicamentelor, articolelor de uz medical și al altor valori materiale din secție.
 • Efectuează controlul asupra utilizării raţionale a utilajului medical, medicamentelor, inventarului, instrumentelor, a energiei electrice, apei, căldurii şi altor resurse costisitoare, necesare activităţii.
 • Elaboreaza la nivelul sectiei planul anual de achizitii publice cu privire la procurarea de echipamente medicale,medicamente, materiale sanitare, necesarul parafarmaceutic si raspunde de cantitatea nesesarului solicitat.
 • Exercită controlul sistematic asupra respectării displicinei de muncă şi obligaţiilor funcţionale de către subalterni, controleaza permanent comportamentul personalului sectiei si tinuta de lucru al acestuia
 • Îndeplineste orice alte sarcini la solicitarea managerului spitalului cu privire la situatii fortuite aparute la nivelul spitalului, execută sarcini specifice controlului managerial intern şi a unui sistem financiar şi eficient, în limita competenţei sale.

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative relevante pentru activitate pe specialitate.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 16-30.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 27 iunie 2018.