IMSP SCR „Timofei Moșneaga” angajează farmacist

28.06.18

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Farmacist - 1

Scopul funcţiei: recepţionarea calitativă şi cantitativă a medicamentelor şi produselor parafarmaceutice, respectarea condiţiilor de păstrare în strictă corespundere cu proprietăţile lor şi cerinţele Farmacopeii de Stat.

Cerințe generale

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • Titular a unei diplome de studii superioare farmaceutice şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern;
 • Nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege
 • Categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Grad științific (preferențial)
 • Cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • Cunoștințe de utilizare PC;
 • Recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • eliberarea medicamentelor din farmacie, respectînd cerinţele ordinelor şi actelor normative ale MS al RM.
 • Respectă, iar în caz de necesitate să dea consultaţii necesare, privind regulile de păstrare a medicamentelor în strictă corespundere cu ordinele şi actele normative ale MS al RM în vigoare;
 • Participă la inventarierea medicamentelor cu aprecierea corectitudinii rezultatelor acesteia şi reflectării lor în documentele de evidenţă contabilă.
 • Aduce la cunoştinţa şefului farmaciei despre toate cazurile de erori sau rebut şi întreprindă măsuri privind înlăturarea şi omiterea lor;
 • Asigură respectarea regulilor de eliberare a medicamentelor în conformitate cu ordinile MS al RM şi regulamentul SCR;
 • Primeşte bonurile de comandă-livrare, verifică definitivarea lor şi corespunderea dozelor prescrise, aduce la cunoştinţă farmacistul-diriginte despre toate cazurile de încălcare a regulilor de prescriere a medicamentelor;
 • Răspunde pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei, eliberării din farmacie a medicamentelor, articolelor parafarmaceutice, consumabilelor şi articolelor de uz medical, conform bonurilor de comandă-livrare;
 • Controlează păstrarea, evidenţa şi folosirea raţională a medicamentelor în secţiile instituţiei, acordînd o atenţie deosebită preparatelor stupefiante, psihotrope, care necesită păstrare în safeu şi se află la evidenţă cantitativă;
 • Aplică toate felurile de control farmaceutic intern asupra medicamentelor preparate, apei purificate;
 • În caz de necesitate, la indicaţia farmacistului diriginte, farmacistul îndeplineşte şi alte funcţii ce corespund activităţii farmaceutice şi nivelului său de calificare

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative relevante pentru activitate pe specialitate.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iulie 2018.