IMSP SCR „Timofei Moșneaga” angajează farmacist laborant

28.06.18

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Farmacist laborant - 2

Scopul funcţiei: Prepararea medicamentelor conform bonurilor de comandă-livrare din farmacie. Organizează condiţii de păstrare, recepţionare, preparare, eliberare, a medicamentelor şi produselor parafarmaceutice

Cerințe generale

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • Titular a unei diplome de studii medii speciale farmaceutice, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern
 • Nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege
 • Categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Cunoașterea limbii române, rusa (scris, vorbit)
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • Cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • Recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor farmaceutice împreună cu farmacistul.
 • asigură, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor farmaceutice;
 • verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea lor;
 • monitorizarea temperaturii din frigider, Receptură și Depozitul de medicamente,
 • prepară medicamente extemporale, respectînd toate regulile prevăzute în documente tehnice de normare, ordinele şi actele normative aprobate de MS RM;
 • aranjează în rafturi medicamentele, conforma regulilor stabilite,
 • utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotarea farmaciei;
 • răspunde solidar, alături de personalul farmaciei, de gestiunea valorică a acesteia cât și de integritatea produselor pe durata conservării lor în farmacie,
 • În caz de necesitate, la indicaţia farmacistului diriginte, farmacistul îndeplineşte şi alte funcţii ce corespund activităţii farmaceutice şi nivelului său de calificare;

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative relevante pentru activitate pe specialitate.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iulie 2018.