IMSP SCR „Timofei Moșneaga” angajează felcer laborant în Secția morfopatologie

27.05.18

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Felcer laborant în Secția morfopatologie - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Aptitudini şi abilităţi: capacitati de coordonare, spirit de observatie si analiza, tact si atentie in munca cu oamenii, adaptabilitate, rezistenta la efort si stress, tendinta spre dezvoltare profesionala continua, reactie rapida la diferite situatii profesionale, organizare si coordonare a activitatilor, primirea rapida a deciziilor competenta profesionala, orientare catre performanta si rezultate, atat individuale cat si la nivel de echipa.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • titular a unei diplome de studii medii speciale, eliberate conform legislaţiei Republicii,
 • experienţă de lucru în domeniu
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Perfecționări curente în domeniul de specialitate (preferențial)
 • cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • cunoașterea limbii ruse (preferențial)
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Preia materialele provenite de pe secții, urmărind corectitudinea datelor de pe biletinele de analiză cât și de pe recipient
 • Verifică sau execută dacă este cazul, fixarea pieselor histopatologice primite,
 • Pregătește instrumentarul și materialele necesare prelevării pieselor
 • Participă la prelevarea pieselor histopatologice provenite de la pacienți cât și de la alte necropsii,
 • Realizează fixarea materialului prelevat
 • Realizează dezhidratarea pieselor prelevate, precum și schimbarea reactivilor urmărind realizarea unei dezhidratări corespunzătoare,
 • Efectuează degresarea în xelen a peselor prelevate,
 • Efectuează includerea în parafină a pieselor, secționarea la microtom a blocurilor rezultate, precum și colorarea și montarea secțiunilor obținute,
 • Prepară reactivii și coloranții necesari, verificând în permanent starea acestora și schimarea lor când aceștia își pierd proprietățile chimice,
 • Înregistrează și întocmește buletinul histopatologic,
 • Dacă este nevoie participă împreună cu medical și autopsierul în sala de necropsii,
 • Depozitează lamele în histotecă,caută lamele în histotecă la solicitarea medicului, pune la loc blocurile de lame în histotecă care au fost returnate de la pacienți
 • Clasează și arhivează buletinele histopatologice,
 • Respectarea termenilor de analize şi prezentare a rezultatelor;
 • Supraveghează și aplică corect procedura pentru Gestionarea deșeurilor
 • Supravegherea lucrului infirmierelor.
 • Respectarea disciplinei de muncă, regimului antiepidemic, securităţii muncii.
 • Cunoasterea calculatorului (nivel mediu sau avansat).
 • Alte sarcini și responsabilități specificate în atribuțiile de funcție.

Programul de lucru​:

 • Programul zilnic de lucru – 6 ore- zilnic – 32 de ore saptaminal

Bibliografie de referință:

 • cunoaşterea Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legii Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, ordinului Ministerului Sănătăţii al RM nr. 235 din 09.06.2008 “Despre implementarea în practica medicală a Standardelor de diagnostic şi tratament”, Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, Standardului de ramură 42.21.2-85 “Sterilizarea şi dezinfectarea articolelor medicale. Metode, mijloace, regimuri, Codului de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic aprobat prin GH nr. 192 din data 24/03/2017

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.