IMSP SCR „Timofei Moșneaga” angajează medic dietician

15.05.18

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic dietician - 1

Perioada de aplicare: 21 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Conduce, coordonează, organizează si supraveghează prepararea regimurilor alimentare profilactice si terapeutice, pentru pacienţii spitalizaţi;
 • Controlează aplicarea si respectarea normelor de igiena la recepţia, depozitarea, prelucrarea si distribuirea alimentelor;
 • Alcătuieşte regimul alimentar in funcţie de:
 1. indicaţia medicului;
 2. indicaţiile dietetice specifice fiecărei afecţiuni
 3. indicatațiile dietetice specifice fiecărei unități in parte 
 4. sau posibilități materiale / financiare
 5. numărul de porţii
 • Centralizează zilnic regimurile dietetice  prescrise pacienţilor, întocmeşte zilnic reţetarul;
 • Verifică zilnic: dieta prescrisă, orarul de masă, calitatea alimentelor şi cantitățile calculate, numărului de porţii solicitate, normelor de igienă la servire, circuitului felurilor de mâncare;
 • Calculează prin sondaj valoarea raţiei alimentare;
 • Întocmeşte zilnic centralizatorul de porţii, regimuri si suplimente pentru secţii si urmăreşte ridicarea mesei sub  semnătura reprezentanţilor acestora;
 • Asista la recepţia alimentelor primite de la furnizori si evaluează calitatea acestora  in funcţie de cerinţele caietului de sarcini si a contractelor încheiate;
 • Are dreptul de a  refuza de la furnizori  orice aliment  care nu îndeplineşte cerinţele organoleptice, de transport, igienico–sanitare;
 • Controlează modul de respectare a normelor de igiena privind transportul alimentelor;
 • Participa la efectuarea licitaţiilor in vederea achiziţiilor de alimente;
 • Întocmeşte documente de aprovizionare ritmica a Blocului Alimentar cu alimente pentru asigurarea continuităţii regimurilor igienico–dietetice;
 • Evaluează calitatea si cantitatea stocurilor de alimente existente (valabilitate, proprietăți organoleptice);
 • Alte sarcini și responsabilități specifice atribuțiilor de funcție.

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Legea nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor, Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare, Legea Nr. 113 din 18.05.2012 “Cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale privind siguranţa alimentelor “ Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative specifice.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 01 iunie 2018.