IMSP SCR „Timofei Moșneaga” angajează medic epidemiolog

27.05.18

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic epidemiolog - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei:organizarea şi realizarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor intraspitaliceşti, maladiilor infecţioase şi parazitare

Cerințe generale

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • Titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern,
 • Nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege
 • Categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Grad științific (preferențial)
 • Cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • Cunoștințe de utilizare PC;
 • Recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Evaluarea respectării regimului sanitaro-antiepidemic în toate secţiile spitalului cu utilizarea metodelor de laborator şi înaintarea propunerilor, orientate la ameliorarea situaţiei sanitaro-igienice şi antiepidemice.
 • Perfecţionarea sistemului de supraveghere epidemiologică, organizînd şi urmărind identificarea, declararea, înregistrarea, colectarea, analiza, interpretarea şi desiminarea datelor legate de infecţiile nosocomiale.
 • Efectuarea diagnosticului epidemiologic, care include analiza epidemiologică retrospectivă şi operativă a morbidităţii prin IN şi a eficienţei măsurilor antiepidemice.
 • Studierea particularităţilor epidemiologice ale IN din cadrul IMSP SCR.
 • Realizarea măsurilor stipulate în programul de prevenire şi control a IN.
 • Planificarea şi organizarea procesului de evaluare a respectării regimului sanitaro-igienic, antiepidemic, efectuării măsurilor de profilaxie şi combatere a infecţiilor septico-purulente nosocomiale în instituţie.
 • Studierea particularităţilor apariţiei infecţiilor septico-purulente nosocomiale la pacienţi de profil chirurgical cu organizarea efectuării măsurilor sanitaro-antiepidemice orientate la prevenirea apariţiei lor.
 • Efectuarea anchetei emidemiologice în cazul apariţiei IN, stabilind factorii cauzali şi programele specifice de măsuri de control.
 • Colaborarea cu şefii secţiilor în metodologiile specifice de prevenire şi control a IN.
 • Verificarea respectării normelor de igienă spitalicească, igienă a produselor alimentare, igienă personală, normelor de sterilizare şi menţinerea sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile.
 • Analiza şi recomandarea modului de folosire a dezinfectanţilor şi antisepticelor autorizate.
 • Va supraveghea in permanenta folosirea corecta a substantelor dezinfectante si de curatenie
 • Îndeplinește alte sarcini stabilite de superiori, în limita pregătirii sale profesionale.

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare, aprobat prin HG nr.663 din 23/07/2010, Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, Strategiei Naționale de Sănătate Publică, Politicii Naționale de Sănătate.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.