IMSP Spitalul Clinic Republican angajează specialist în achiziții publice

30.10.17

ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcție vacante
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță funcție vacantă:

Specialist în achiziții publice - 1

Cerințele postului:

 • studii superioare, juridice sau economice;
 • cunoașterea limbii engleze (preferențial), cunoașterea limbii ruse nivel avansat;
 • experiență în domeniul  achizițiilor publice;
 • Cunostinte foarte bune privind legislatia si normele de aplicare in vigoare referitoare la achizitiile publice
 • Cunostinte privind utilizarea Sistemului Informațional de Achizitii Publice (SIARSAP);
 •  Persoana organizata si foarte atenta la detalii capabila sa gestioneze proiectele din punct de vedere al rezultatelor si termenelor impuse;
 • Abilitati de comunicare si capacitatea de utilizare a limbajului de specialitate;
 • abilități de analiză și sinteză
 • Persoana responsabila, orientata spre rezultat, capabila sa lucreze in conditii de stres (termene limita).
 • cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului ( microsoft word, EXCEL);
 • capacități bune de organizarea și prioritizarea sarcinilor;
 • implicare și spirit de inițiativă.

Responsabilităţi:

 • consultanță generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice în vigoare;
 • întocmirea documentației de atribuire (anunț de participare, fișa de date a achiziției, caiet de sarcini, model de contract) și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
 • urmăreşte respectarea principiilor şi procedurilor legale pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 • asigură încheierea contractelor de achiziție publică aferente procedurilor organizate;
 • întocmirea corectă a dosarului achiziției publice și completarea acestuia cu documentele aflate în legatură cu achiziția publică efectuată;
 • asigură transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor abilitaţi a informaţilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • asigură confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a ofertantului;
 • asigură corespondența referitoare la procedurile de achiziție

Cunoștințe în domeniu

 1. Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 667, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1420 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi;
 6. Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 665, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 668, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere; 
 9. Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări
 10. Hotărârea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

Candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 1 iunie 2018.