Posturi vacante

 

Funcţii vacante Data limită de depunere
a documentelor
Lista persoanelor
admiși la interviu
Data
interviului
Rezultatele
concursul
Șef Secție anesteziologie - 1 27 iunie 2018      
Șef secție chirurgie
hepatobiliopancreatică - 1
27 iunie 2018      
Medic statician - 1 30 iunie 2018      
Medic epidemiolog - 1  1 iunie 2018 Ion Vlas 04/06/2018 Ion Vlas
Felcer laborant in Secția morfapatologie  30 iunie 2018      
Medic de laborator (microbiolog) - 1 30 iunie 2018      
Medic oftalmolog - 1 30 iunie 2018      
Medic reumatolog - 1 30 iunie 2018      
Medic endoscopist - 1 30 iunie 2018      
Medic perfuziolog - 2 30 iunie 2018      
Medic dietician - 1 30 iunie 2018      
Medic anesteziolog-reanimatolog - 35 30 iunie 2018      
Specialist în achiziții publice - 1 30 iunie 2018      
Specialist s. protocol comunicare
și secretariat
 – 1
30 iunie 2018      
Medic endoscopist - 1 1 iunie 2018 Valerii Țiganu 04/06/2018 Valerii Țiganu
Brancardieri - 10, infirmieri - 5        

* Interviurile vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău str. N. Testemițanu 29, sala de conferințe nr. 2.

** Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării rezultatului selecției dosarelor sau în cazul nepromovării concursului, la sediul IMSP SCR str. Testemițanu, 29, în biroul secției resurse umane incepînd cu ora 8⁰⁰ pînă la 17⁰⁰, pauza 12⁰⁰- 13⁰⁰.


Arhiva posturi vacante.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic anesteziolog-reanimatolog - 35

Perioada de aplicare: 21 mai - 31 iunie 2018

 • Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Asigură îngrijirea perioperatorie a pacienţilor chirurgicali (examen preanestezic și pregătirea preoperatorie specifică, administrarea anesteziei şi terapia intensivă intraoperatorie, urmărirea postanestezică) în conformitate cu protocoalele recomandate de ghiduri şi adoptate;
 • Completează fişa de anestezie, care trebuie să cuprindă toate datele îngrijirii perioperatorii inclusiv consumul de medicamente şi material;
 • Consemneaza in foaia de observatie si in fisa de anestezie, riscul operator si anestezic;
 • Monitorizarea permanenta a pacientilor, supervizarea administerării tratamentelor prescrise;
 • Supravegherea și tratamentului postoperator/postanestezic al pacienților cu evoluţie normală, dar cu anumite riscuri de agravare;
 • Îngrijirea pacienților care necesită supaveghere continuă pentru riscul de dezechilibru al funcțiilor vitale;
 • Completarea si actualizarea permanenta a fisei de observatie privind starea de sanatate a pacientilor;
 • Informarea pacientilor despre modul de utilizare al medicamentelor si despre potentialele lor riscuri sau efecte adverse;
 • Asigura si raspunde de calitatea anesteziilor pe care le efectueaza, cat si de supravegherea anesteziilor aplicate intraoperator;
 • Efectueaza garzi pentru a asigura ingrijirea permanenta a pacientilor potrivit graficului de munca stabilit;
 • Alte sarcini și responsabilități specifice atribuțiilor de funcție.

Responsabilitati ale postului:

 • Raspunde pentru corectitudinea diagnosticului si pentru calitatea tratamentului prescris;
 • Este responsabil pentru calitatea serviciilor medicale oferite pacientilor;
 • Programul zilnic de lucru – în servicii cu 24 ore conform programului de muncă stabilit;

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, ordinul MS nr.331 din 22.08.2007 „Cu privire la serviciul anesteziologie - reanimatologie”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative specifice.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 01 iunie 2018.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante:

I. Brancardier - 10

 • Transporă pacienții din/in secții/bloc operator;
 • Participă la ridicarea, poziționarea pacientului;
 • Asigură întreţinerea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport şi a tărgilor, şi cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire;
 • Împreună cu sora economă participă la transportarea echipamentului chirurgical (câmpuri chirurgicale, halate, costume chirurgicale) utilizate la operații şi predarea lor la spălătorie în saci speciali marcaţi;
 • Participă la colectarea și transportarea pe circuitul stabilit a rezidurilor solide din blocul de operaţii în saci speciali marcaţi la autoclavul pentru neutralizarea deșeurilor medicale periculoase, și celor menagere la rampa de gunoi;
 • Împreună cu a/medicală  superioară ajută la transportarea de la farmacie în secție a medicamentelor, produselor parafarmaceutice şi soluţiilor dezinfectante;
 • Alte atribuții specifice funcției.

II. Infirmieri – 5

 • Efectuarea curăţeniei curente şi generale a saloanelor şi încăperilor ataşate;
 • Pregătirea patului pentru internarea bolnavilor şi schimbarea periodică a lenjeriei;
 • Efectuiarea igienei individuale a bolnavilor împreună cu asistenta medicală;
 • Igienizarea saloanelor pacienţilor şi acordarea îngrijirilor de igienă bolnavilor spitalizaţi, la necesitate – le acordă ajutor; 
 • Întreţinerea igienei paturilor şi curăţeniei noptierelor din saloane;
 • Schimbarea lenjeriei de pat şi transportarea în saci speciali marcaţi pentru prelucrare;
 • Primirea şi evidenţa bunurilor din secţie prin registrul de primire-predare cu semnătura personală;
 • Transportarea ploştilor, urinarelor şi dejectelor bolnavilor, vidarea, spălarea şi dezinfectarea;
 • Alte atribuții specifice funcției.

Programul zilnic de lucru – 7 ore, săptamânal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcție vacante
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță funcție vacantă:

Specialist în achiziții publice - 1

Cerințele postului:

 • studii superioare, juridice sau economice;
 • cunoașterea limbii engleze (preferențial), cunoașterea limbii ruse nivel avansat;
 • experiență în domeniul  achizițiilor publice;
 • Cunostinte foarte bune privind legislatia si normele de aplicare in vigoare referitoare la achizitiile publice
 • Cunostinte privind utilizarea Sistemului Informațional de Achizitii Publice (SIARSAP);
 •  Persoana organizata si foarte atenta la detalii capabila sa gestioneze proiectele din punct de vedere al rezultatelor si termenelor impuse;
 • Abilitati de comunicare si capacitatea de utilizare a limbajului de specialitate;
 • abilități de analiză și sinteză
 • Persoana responsabila, orientata spre rezultat, capabila sa lucreze in conditii de stres (termene limita).
 • cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului ( microsoft word, EXCEL);
 • capacități bune de organizarea și prioritizarea sarcinilor;
 • implicare și spirit de inițiativă.

Responsabilităţi:

 • consultanță generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice în vigoare;
 • întocmirea documentației de atribuire (anunț de participare, fișa de date a achiziției, caiet de sarcini, model de contract) și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
 • urmăreşte respectarea principiilor şi procedurilor legale pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 • asigură încheierea contractelor de achiziție publică aferente procedurilor organizate;
 • întocmirea corectă a dosarului achiziției publice și completarea acestuia cu documentele aflate în legatură cu achiziția publică efectuată;
 • asigură transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor abilitaţi a informaţilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • asigură confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a ofertantului;
 • asigură corespondența referitoare la procedurile de achiziție

Cunoștințe în domeniu

 1. Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 667, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1420 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi;
 6. Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 665, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 668, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere; 
 9. Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări
 10. Hotărârea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

Candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 1 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcție vacante
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță funcție vacantă:

I. Specialist s. protocol comunicare și secretariat (anticamera directorului) - 1

Cerințele postului:

 • studii superioare;
 • cunoașterea limbii engleze la nivel avansat, cunoașterea limbii germane, franceza (preferențial), cunoașterea limbii ruse nivel avansat;
 • experiență în activitatea de secretariat;
 • abilități de analiză și sinteză;
 • acuratețe, orientare către obținerea rezultatelor; spirit de echipă, dinamism;
 • cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului (inclusiv prezintă viteză de tapare a documentelor);
 • meticulozitate, acuratețe și atenție la detalii;
 • rezistență la stres;
 • capacități bune de organizarea și prioritizarea sarcinilor;
 • implicare și spirit de inițiativă.

Responsabilități:

 • preluare apeluri telefonice;
 • preluare și distribuire corespondență;
 • protocol;
 • întocmire baza de date (contacte și adrese furnizori și colaboratori)

Cunoștințe în domeniu

 • Legea nr.190- XIII din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”, Hotărîrea Guvernului nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi instrucţiunii–tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice ale RM, Legea nr. 982-XIV din 11/05/2000 „privind accesul la informație” Hotărîrea Guvernului nr.208 din 31/03/1995 “privind aprobarea Instrucțiunilor privind ținereaa lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Republicii Moldova”

Candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 1 iunie 2018.

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE ȘEF FARMACIE:

 • Candidatul desemnat pentru ocuparea funcției vacante de șef farmacie: Valerii Gușcin;

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE MEDIC ANESTEZIOLOG-REANIMATOLOG:

 • Candidatul desemnat pentru ocuparea funcției vacante de medic anesteziolog-reanmatolog: Ana Guzun.

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
ȘEF SECȚIE CHIRURGIE VASCULARĂ
CU CABINET CHIRURGIE ENDOVASCULARĂ

Candidatul desemnat pentru ocuparea funcției vacante de șef secție chirurgie vasculară cu cabinet chirurgie endovasculară:

 • Aurel Țurcan – 341,0