Posturi vacante

FUNCȚII  VACANTE

Denumirea funcției

 

Număr unități

 

Regim de muncă

Medic anesteziolog reanimatolog

20

Zilnic sau în schimburi

Medic epidemiolog

1

Zilnic

Medic de laborator (microbiolog)

1

Zilnic

Medic endoscopist

4

Zilnic sau în schimburi

 

 

 

 

 

 

Asistenți medicali

60

Zilnic sau în schimburi

 

 

 

Brancardier

4

Zilnic

Autoclavor

1

Zilnic sau în schimburi

Infirmier

2

Zilnic

 

 

 

30.12.2020

Telefon de contact resurse umane

022- 403 624

022- 403 483


Lista  persoanelor  câștigătoare  a concursului pentru  ocuparea   funcțiilor  vacante  de  medic  oftalmolog  și  medic dietetician           

                

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante: AICI

 


ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului

privind ocuparea  funcțiilor  vacante

în cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican  ”Timofei Moșneaga”

IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcțiilor vacante:

Medic oftalmolog – 1

Medic dietetician – 1

Cerințele postului:

 • dețin cetățenia Republicii Moldova
 • dețin cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • studii superioare în domeniu
 • studii postuniversitare
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • grad științific (preferențial)
 • cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • cunoașterea  unei  limbi  străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 • copie conformă cu originalul carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul promovării, va prezenta cazierul judiciar în original;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare forma (086-e);
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 • 2 referințe de la locurile anterioare de lucru, sau, după caz, recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată.

Copiile  documentelor se prezintă concomitent cu  documentele  în  original,  pentru  a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs :  20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele  vor fi depuse în secția resurse umane  a  IMSP  Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”,  în zilele de  luni până  vineri,  de la ora  800  până la ora  1600.

Persoana de contact: R. Viskunski, șef  secție resurse umane, tel. 403-483;403-624

11 noiembrie 2020

 

 


Arhiva posturi vacante.

ANUNȚ

privind ocuparea funcțiilor vacante în cadrul
Instituției Medico-Sanitare-Publice Spitalul Cilinic Republican „ Timofei Moșneaga” IMSP Spitalul Clinic Republican,
cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 29, anunță inițierea procedurii de ocupare a funcției vacante,
cu contract de muncă pe perioadă determinată:

Jurisconsult - 1 unitate 

 • Întocmirea şi înaintarea reclamaţiilor şi cererilor de chemare în judecată.
 • Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor instituţiei în instanţele judecătoreşti şi în alte organe.
 • Solicitarea de la subdiviziunile structurale a informaţiilor şi altor documente, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale.
 • Analizeaza si vizează documentele furnizate de celelalte departamente si ofera consultanta juridica cu privire la subiectele expuse;
 • Acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor instituţiei în limita competenţei.
 • Actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora;
 • Ține permanent legatura cu agentii economici pentru lichidarea restantelor
 • Răspunde petiţiilor adresate de aceştia instituţiei, când solicitările lor au caracter juridic;

Cerinţe:

 • Studii superioare
 • Calificarea: jurist
 • Experienţa de muncă
 • Cunoaşterea limbilor româna, rusa
 • Cunoaşterea calculatorului
 • Alte....................................................................
  • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e) 
  • Lipsa antecedentelor penale (cazierul judiciar)

Salariul oferit (min-max) - Salariu minimal 6 034 lei. 


Pe mai multe detalii: Serviciul Resurse Umane - 022-40-34-83 // 022-40-36-24.